MAGPIE CAMP IMAGES, IMAGES OF CHOPTA & DEVARIYATAL,CHANDRASHILA TREK